De Nederlandse asielprocedure fotografische gevisualiseerd
© 2016 Lou Muuse

Slechts een derde van de asielzoekers komt via de Middellandse Zee Europa binnen, een derde komt via de oostgrens en een derde komt legaal per vliegtuig in het kader van gezins- hereniging of met een werk- of studievisum.
Bron: Karel Smouters, 15 vragen en antwoorden voor wie de draad kwijt is in het vluchtelingendebat, de Correspondent, 9 september 2015.

VN-Vluchtelingenverdrag (1951) ook wel Verdrag van Genève. 
De aangesloten landen, o.a. Nederland, zijn verplicht om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. De staten mogen geen mensen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging. Dit verdrag bepaalt tevens wie vluchtelingen zijn.

De Dublin-Conventie. De EU streeft ernaar dat een asielzoeker zijn asielaanvraag in één EU-land behandeld krijgt. Als dit al in een ander EU is geprobeerd, wordt het asielverzoek in Nederland afgewezen en kun je worden overgedragen naar dat andere land. Dit kunnen ze o.a. controleren op vingerafdrukken in het systeem.
Bron: Dienst Terugkeer en Vertrek

De Politiek is de wortel van het asielsysteem.
Op 20 april om 23:00 uur overleggen Premier Rutte, Zijlstra, Dijkhoff, Samson en Asscher over het bed-bad-brood-akkoord op het Ministerie van Sociale Zaken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND is de toelatingsorganisatie van Nederland. De IND behandelt alle aanvragen voor asiel, gezinshereniging, visa en andere verblijfsvergunningen.

De Tweede Kamer, de plenaire zaal. De VVD en PvdA verschillen ideologisch sterk als het om de onderwerpen asiel en immigratie gaat. De liberalen zijn voor een streng beleid, terwijl de PvdA veel ruimhartiger wil zijn.
Bron: Pim van den Dool, NRC Handelsblad 16 april 2015

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft Ambtsberichten over landen waar asielzoekers vandaan komen. Hierin beschrijft BuZa de politieke en veiligheids- en mensen- rechtensituaties in een land van herkomst. De IND laat deze informatie meewegen bij de beoordeling van asielaanvragen.

Op het Ministerie van Financiën spraken Rutte, Zijlstra en Samson over de budgetten van het bed-bad-brood-akkoord.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voornamelijk voor een veilig terugkeerbeleid. Dit doet het samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Staatssecretaris Dijkhoff is belast met de uitvoering van het asielbeleid.

Als een illegale migrant aan boord van een vliegtuig wordt getraceerd wordt de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk gehouden. Deze moet de kosten voor de terugreis dekken.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA, is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en beheert de asielzoekerscentra.
Kosten 98,60 euro p.p. per dag.

Kinderen in een asielzoekerscentrum vallen net als andere kinderen in Nederland onder de leerplichtwet en gaan dan ook gewoon naar school.

Op de meeste centra zijn rond en in het gebouw camera’s geplaatst. Fotograferen is veelal niet toegestaan in verband met de privacy van de bewoners.

Het basispakket dat mensen in een procesopvanglocatie (pol) krijgen bestaat uit: wc- papier, shampoo, scheermesjes, zeep, een tandenborstel, maandverband, een schoon- maakdoekje en -sponsje, twee handdoeken, een laken, een deken en een kussensloop.

Om contact te leggen met familie is een smartphone onontbeerlijk voor vluchtelingen. In een azc is vaak alleen wifi in de buurt van de kantoorgebouwen van het COA en de receptie. Daarnaast is er ook meestal een Open Leercentrum met computers met een internetaansluiting.

Op 14 september 2015 waren er 33.598 asielzoekers, 44% hiervan kwam uit Syrië en 13% uit Eritrea. De opvang wordt verzorgd door het COA.
Bron: COA

De meeste azc’s zijn bestaande locaties die het COA huurt van gemeentes. Veelal zijn het oude gevangenissen, kazernes of recreatieparken, zoals dit azc in Luttelgeest. Om een azc binnen te komen moet je je bij de receptie melden en je identi ceren.

Deze marktkraam wordt gerund door iemand van buiten het azc. Hij bezoekt vier azc’s in de week. Asielzoekers ontvangen €25,00 tot €50,00 p.p. per week om in het eigen onderhoud te voorzien. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van leeftijd en gezins- samenstelling. Daarnaast krijgt men €12,95 p.p. per week voor persoonlijke uitgaven.
Bron: Regeling Verstrekkingen Asielzoekers, artikel 14.

Een asielzoeker verhuist gemiddeld tien keer zo vaak als een Nederlander. Een verhuizing wordt vaak kort, soms slechts enkele dagen, van tevoren aangekondigd.
Bron: Rapport 'Ontheemd' Werkgroep Kind in azc

In azc’s is altijd een recreatieruimte ingericht voor mannen, soms is er ook een voor vrouwen en kinderen.

Regels rond brandveiligheid zijn belangrijk in de azc’s. Bewoners mogen vaak niets aan de muren bevestigen. Ze mogen ook vaak geen tapijt op de vloer leggen. Het COA controleert de kamers regelmatig door onaangekondigd binnen te komen.

Dit is het azc in Breda, deze heeft zelfs een huisartsenpost.

Asielzoekerscentra varieëren erg in grootte, Luttelgeest heeft bijvoorbeeld meer dan 1000 bewoners. De technische dienst rijdt hier rond in golfkarretjes.

Asielzoekers mogen tijdens hun procedure maximaal 24 weken per jaar werken. Dit ter bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt en om integratie tijdens de asielprocedure tegen te gaan. De asielaanvraag kan immers ook worden afgewezen. Wel mogen bewoners werkzaamheden verrichten in het centrum, zoals het bijhouden van de openbare ruimtes. De vergoeding bedraagt een euro per uur.

Een azc telt gemiddeld 400 bewoners. De grootste opvanglocatie is Ter Apel, hier kunnen maximaal 1.850 mensen worden opgevangen. Een asielzoeker kan zelf geen azc kiezen, dat doet het COA voor hem.

In een wooneenheid verblijven maximaal acht mensen. Iedere bewoner heeft een bed en een locker. Elke eenheid heeft een gemeenschappelijke ruimte met televisie, een keuken, een badkamer met wasmogelijkheden, een toilet en een kleine gang.

Het COA gaat uit van vijf m2 per asielzoeker. Een accommodatie voor acht personen heeft, met de gemeenschappelijke ruimtes meegerekend zoals woonkamer, badkamer en keuken, een oppervlakte van ongeveer 90 m2. Als er veel aanmeldingen zijn, wordt deze oppervlakte soms kleiner.

Wanneer iemand een positieve beslissing heeft gekregen mag hij zijn of haar gezinsleden laten overkomen, deze moeten echter wel nog de asielprocedure doorlopen. In juli 2015 waren dit 1.703 gezinsleden.
Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Veel asielzoekers ervaren chronische stress door dreiging van uitzetting. Dit leidt soms tot ernstige depressie, angststoornissen en lichamelijke klachten. Asielzoekers leven tijdens de procedure in een wachtstand.

Wanneer een vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt kan hij een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Met dit paspoort kan hij naar bijna alle landen reizen, behalve naar het land van herkomst.

Sommige azc’s hebben een school op het terrein van het asielzoekerscentrum.

Asielzoekers zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze mogen 24 uur per dag het gebouw verlaten.

De Dienst Terugkeer en Vertrek in het azc Katwijk. De afdeling Voorbereiden Vertrek is te vinden op de opvanglocaties zelf, waar medewerkers persoonlijke gesprekken voeren met de vreemdelingen om hen voor te bereiden op hun vertrek.

GA IN BEROEP
GA IN HOGER BEROEP

De plaatsen hierboven mogen na het akkoord van april 2015, hun bed-bad-broodopvang open houden.
Kosten BBB 63 euro p.p. per dag.

De bed-bad-broodopvang is dagelijks open vanaf 17:00 tot 09:00 uur. Overdag moeten mensen de opvang verlaten en kunnen ze geen spullen achterlaten.

De noodopvang wordt betaald door de Rijksoverheid. Op deze wijze hoopt de overheid meer inzicht te krijgen in hoeveel mensen er in Nederland zonder verblijfsvergunning rondlopen.

Op de vijf plekken van de kaart komen extra opvanglocaties van het huidige uitzetcentrum Ter Apel. Op deze plekken wordt gekeken naar iemands bereidheid om terug te keren naar het land van herkomst. Als dit proces doorlopen is worden ze naar Ter Apel gebracht, dit is een vrijheidsbeperkende locatie. Hier wordt alles gereed gebracht om Nederland te verlaten.

De afspraak in het akkoord is dat deze opvang maar enkele weken mag duren. Hier zijn de burgemeesters van de gemeentes het niet allemaal mee eens.

In de Pauluskerk in Rotterdam krijgen BBB-bewoners 10 euro per dag mee om eten en drinken te kopen.

Om gedwongen uitzetting te voorkomen, vermijden sommige uitgeprocedeerde asielzoekers de bed-bad-broodvoorziening. Er zijn op veel plekken dan ook particulier opvangplekken.

Vreemdelingen die weigeren mee te werken aan hun uitzet hebben geen recht op opvang. Hierdoor komen er steeds meer particulieren die deze mensen willen opvangen.

Wanneer een bed-bad-broodopvang vol zit worden de vluchtelingen doorgestuurd naar een daklozenopvang, zoals deze Havenzicht in Rotterdam.

GA NAAR DE EUROPESE RECHTER

Wij zijn hier/We are here, een actiegroep van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Deze groep is in 2012 ontstaan in Amsterdam. Deze uitgeprocedeerde asielzoekers willen aandacht vragen voor uitgeprocedeerde die niet terug kunnen naar het land van herkomst.

Vanaf het ontstaan hebben ze al meer dan tien verschillende panden gekraakt om een eigen onderdak te creëren.

Deze groep bestaat uit 220 mensen zonder papieren en is opgesplitst in twee delen. Doordat de meerderheid uit mannen bestaat, is er een onderkomen alleen voor mannen en een onderkomen voor mannen en vrouwen

Particulieren en omwonenden bezoeken deze kraakpanden geregeld om hen te ondersteunen in hun levensonderhoud.

Ondanks dat deze groep uitgeprocedeerd is, doen ze er alles aan om toch in de Nederlandse samenleving opgenomen te kunnen worden.

De belangrijkste reden dat veel mensen niet terug kunnen naar het land van herkomst is omdat ze geen documenten hebben. Dit kan komen omdat ze in hun land van herkomst niet geregistreerd zijn, door bijvoorbeeld oorlog tijdens hun geboorte, chaos in het land waardoor er geen regering was of omdat omdat het niet gewoon was om aangifte te doen van geboorte.

De vluchtelingen zijn met name afkomstig uit Somalië, Sudan, Jemen, Congo en Mali.

“Wij zijn hier niet in Nederland voor een koelkast of voor een auto, of omdat we het hier zo leuk vinden. Als ons land veilig zou zijn, dan zouden we daar zijn. Dan hadden we niet alles daar achtergelaten”,
— Ilhaam Awees, een van de uitgeprocedeerde van wij zijn hier.

VRAAG OPNIEUW ASIEL AAN

Soms worden mensen zonder geldige documenten in vreemdelingenbewaring genomen. De politie stuurt hen dan naar een detentiecentrum waar ze terugkeer mogelijk proberen te maken
Kosten 197 euro p.p. per dag.

Project van Lou Muuse

Illustraties door Marrit van Nattem

Met dank aan
Olivier Otten, De Vrolijkheid,
Ondertussen Onderweg, Stichting ROS
en Wij Zijn Hier

Contact
loumuuse@gmail.com
+31 (6) 463 420 29

Facebook RetourAfzender.eu
For the updates about the upcoming publication

All Rights Reserved